பேசும் தமிழ்


வர வேண்டும்
தமிழ் தமிழ் என்று முழங்கி கொண்டிருக்கும் அரசியல்வாதிகளே!

உங்களை தான் அழைக்கிறேன்.
பேர பிள்ளைகளை ஆங்கில சாறு கொடுத்து வளர்க்கும் கனவான்களே !
மத நல்லிணக்கத்தை வியாபாரமாக்கும் வியாபரிகளே !
இலக்கணம் கற்றதை தொண்டர்களுக்கு பத்திரிக்கையில் கடிதம் எழுத மட்டும் பயன்படுத்தும் கவிஞர்களே !
வர வேண்டும் !
தமிழ் பேசும் நல்லுலகுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் !

0 கருத்துக்கள்: